1. SKAT I SPANIEN

Hvordan bliver man skatteresident i Spanien?

Betingelsen fra spansk side er meget enkel: Når man har opholdt sig i Spanien mere end 183 dage inden for samme kalenderår, anses man for skatteresident. Det efterfølgende år skal man indlevere en selvangivelse omfattende ens globale indkomst. 

Spanske skatteresidente skal senest den 30. juni aflevere selvangivelser for det foregående kalenderår.

I Spanien tilsendes ikke fortrykte selvangivelsesblanketter. Via de spanske skattevæsens hjemmeside kan man downloade et program til at udfylde sin selvangivelse. Der kræves gode spanskkundskaber for at kunne bruge programmet.

Når man har udfyldt indkomst- og formueoplysningerne, beregner man selv skatten via skatteprogrammet og betaler beløbet til sin bank, der også modtager selvangivelsen. Banken sender herefter selvangivelsen videre til skattevæsenet. Alternativt kan selvangivelsen betales og indberettes elektronisk, hvis man er i besiddelse af en digital underskrift.

Indkomst og formue oplyses på to forskellige selvangivelser.

Formue-selvangivelsen skal kun udfyldes og indleveres, hvis formuen overstiger 700.000 € efter fradrag.

Formueskatten blev afskaffet fra 2008, men er nu midlertidigt genindført for årene 2011, 2012, 2013 0g 2014 dog med den væsentligt højere formuegrænse på de 700.000 euro.

Ægtefæller skal indlevere formueopgørelser hver for sig. De kan ikke vælge at lade sig sambeskatte, ligesom det kendes fra indkomstopgørelsen.

Grænsen for betaling af formueskatten er på 700.000 €, og hertil kommer et fradrag på 300.000 € for værdien af ens primære bolig. Den del af formuen, som er placeret i den primære bolig, skal således kun medtages med beløbet der overstiger 300.000 € for enlige og 600.000 € for ægtepar. Ejendommen medtages i beregningen til seneste skødeværdi eller til den offentlige ejendomsvurdering (”valor catastral”), altid den højeste af de to værdier. Eventuelle hypoteklån kan fradrages i opgørelsen.

Der oppebæres kun fradrag for den primære bolig. Andre ejendomme indgår i formueopgørelsen med den fulde friværdi.

Indkomst-selvangivelsen skal i de fleste tilfælde udfyldes og indleveres. Reglerne er følgende:

Alle personer, der oppebærer udenlandsk løn eller pensionsindkomst på 11.200 € og derover, er forpligtet til at indlevere en selvangivelse. I praksis betyder det, at alle danske førtidspensionister, efterlønsmodtagere og folkepensionister skal indlevere en selvangivelse.

Lønmodtagere betaler a conto kildeskat som det kendes fra Danmark. Hvis en lønmodtager kun har haft én arbejdsgiver i løbet af et kalenderår, og ikke har særlige fradrag, er lønmodtageren ikke forpligtet til at indgive selvangivelse, hvis indkomsten er under 22.000 €.

Selvstændigt erhvervsdrivende skal altid indgive selvangivelse. Derudover betaler de en a conto skat hvert kvartal, baseret på momsindberetningerne. Denne a conto skat udgør 20 % af netto indtjeningen.

Ægtefæller kan vælge at lade sig sambeskatte, således at begges personlige fradrag udnyttes bedst muligt.

Man kan få hjælp til udfyldelsen af selvangivelsen hos skattevæsenet, eller bede om hjælp hos MW Services.

IBI (”Impuesto sobre Bienes Inmuebles”) er den kommunale ejendomsskat. Skatten opkræves en gang årligt og udgør normalt ca. 1 % af den offentlige ejendomsværdi ( ”valor catastral”). Ejendomsskatten forventes at stige de kommende år.

Ejer man flere boliger, skal der betales lejeværdiskat af disse boliger. Denne beregnes ligeledes på grundlag af den offentlige ejendomsværdi. 1,1 pct. af denne vurdering skal lægges til den skattepligtige indkomst.

2. SKAT I SPANIEN FOR IKKE-RESIDENTE

Som ikke-resident boligejer i Spanien, er du forpligtet til at betaler ejendomsskat og lejeværdiskat.

IBI (”Impuesto sobre Bienes Inmuebles”) er den kommunale ejendomsskat. Skatten opkræves en gang årligt og udgør normalt ca. 1 % af den offentlige ejendomsværdi ( valor catastral). Ejendomsskatten forventes at stige de kommende år.

Denne skat opkræves en gang årligt og kan betragtes som en “erstatningsskat” til staten for de ejere som ikke lejer deres ejendom ud.  Skatten beregnes ud fra den offentlige ejendomsvurdering (valor catastral) i det pågældende år.

Der betales skat af 1,1 % af ejendomsvurderingen (2,0 % hvis seneste opdatering af ejendomsvurderingen er fra før 1995). Skatteprocenten for 2014 er 24,75 %. Skatten forfalder til betaling det efterfølgende år og senest inden udgangen af december – d.v.s. skatten for år 2013 skal afregnes inden udgangen af december måned år 2014. 

Hvis man ikke har ejet ejendommen hele året, eller hvis den har været udlejet i perioder af året, vil skatten tilsvarende kun skulle beregnes for den periode man har haft ejendommen til rådighed eller ejet den.

Lejeværdiskatten skal selvangives og det sker ved at udfylde og indberette skatteblanketten for ikke-residente skatteydere. Denne blanket hedder model 210 og den kan downloades fra skattevæsenets hjemmeside. Den findes både i en spansk og en engelsk version.

Mw Services tilbyder at udfylde og indberette model 210.